Adatkezelési tájékoztató

A http://www.webshop.lazarchef.hu weboldal látogatói, hírlevél feliratkozói, ajánlatkérői és vásárlói részére.

Kérjük, a Webshop.lazarchef.hu weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezen dokumentumot, annak érdekében, hogy megértse azt, hogyan kezeljük a személyes adatait, és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A weboldalunk megnyitásával és a weboldalunk bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy jelen dokumentumot elolvasta, tudomásul vette és magára kötelező érvényűnek elfogadta.

Az Ízes Étkek Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

SZOLGÁLTATÓ, ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI:

 • Cégnév: Ízes Étkek Kft.
 • Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 21/b.
 • Adószám: 13531546-2-43
 • Weboldal megnevezése, címe: Webshop.lazarchef.hu, http://www.webshop.lazarchef.hu
 • Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: az Ügyvezetőnél

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

 • Cégnév: Ízes Étkek Kft.
 • Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 21/b.
 • Levelezési cím: 1122 Budapest, Gaál József út 21/b.
 • E-mail: webshop @ lazarchef.hu

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • felhasználó: minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldalunk szolgáltatásait igénybe veszi;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI:

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

SÜTIK (COOKIE-K):

 • A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a Felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
 • A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
 • A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
 • Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés jogalapja. A Felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
 • A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
 • Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

GOOGLE ANALYTICS:

 • Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.
 • A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap Felhasználóinak szokásairól.
 • A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a Felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
 • Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
 • A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
 • A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
 • Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

AJÁNLATKÉRÉS:

 • Weboldalunkon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybe vételéhez (pl. ajánlatkérés) azonban bizonyos személyes adatokra (név, e-mail cím) szükség van.
 • Az érintettek köre: ajánlatkérést küldő Felhasználó.
 • Weboldalunk gasztronómiával összefüggő termékek értékesítését biztosítja ügyfelei részére. E körben ajánlatadáshoz szükséges adatokat vesz fel, illetve az ügyfél által megadott adatokat kezeli.
 • Az adatkezelés célja: az ajánlatkérők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás.

VÁSÁRLÁS:

 • Weboldalunkon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybe vételéhez (pl. ajánlatkérés) és a vásárláshoz azonban bizonyos személyes adatokra (név, e-mail cím, szállítási adatok, stb.) szükség van.
 • Az érintettek köre: termékvásárlás iránt érdeklődő Felhasználó, Vásárló.
 • Weboldalunk az alábbi célokból végez adatkezelést a termékvásárlásokhoz kapcsolódóan, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
  • Tájékoztatás termékeinkről, szolgáltatásainkról, szerződési feltételeinkről, akcióinkról;
 • A weboldalon nyújtott szolgáltatások teljesítése;
  • A Vásárlók megrendelésének teljesítése;
  • Ajándéksorsolás szervezése;
  • Reklámküldemény elektronikusan és postai úton küldhető;
  • Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
  • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
  • Az üzleti tevékenységünk nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.

HÍRLEVELEK:

 • Hírlevelünkre történő feliratkozás/regisztráció Keresztnév és E-mail cím megadásához, valamint az Adatkezelési tájékoztató elfogadásához kötött.
 • A feliratkozás/regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket  csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk. Nem vagyunk köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.
 • Az adatkezelés célja: gasztronómiával, konyhaművészettel kapcsolatos hírek, események és ajánlatok továbbítása (például Lázár Chef Vacsorestek és Lázár Chef Webshop termékek).
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A Felhasználó a hírlevél küldésére vonatkozó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni: a Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. Ebben az esetben a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küldünk, továbbá törlöljük a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

Az ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

 • A számlázáshoz kapcsolódóan megadott adatok megőrzési ideje: a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: a kapcsolat fennállását követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 • Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
 • Ajándéksorsolás szervezése céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az ajándéksorsolás végelszámolásáig.

ADATFELDOLGOZÓK, A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:

A személyes adatokat a Cégünk munkavállalói kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.

Cégünk az általa végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozással összefüggő tevékenység: feldolgozás.

 • Cégnév: Mailchimp
 • Székhely: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

 

 • Cégnév: iLogistic Kft.
 • Székhely: 2051 Biatorbágy, CTPark Budapest West, Verebély László u. 2.

 

 • Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.

 

 • Cégnév: OTP Mobil Kft.
 • Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Cégünk az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az Érintetteket.

Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az Érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Cégünk által a  http://www.webshop.lazarchef.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, szállítási telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Cégünk nem továbbít külföldre adatot vagy az alábbi országokba történik adattovábbítás: Egyesült Államok.

Amennyiben a Cégünk az Európai Unió tagállamain kívüli országba továbbít személyes adatot, ezt csak abban az esetben teszi, ha a továbbítandó adatok címzettje megfelelő garanciákat nyújtott a Rendeletnek való megfelelés tekintetében.

     Tárhelyszolgáltató:

 • Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
 • Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14.
 • Telefon: +36 1 789 2 789
 • E-mail: support@tarhely.eu
 • Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
 • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
 • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK:

 • A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy Cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
 • A direkt marketing célokra történő használatának megtiltásához való jog: Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsa, amely esetben Cégünk a továbbiakban nem küld gazdasági reklámot az Ön részére.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse Cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Iratkozz fel hírlevelemre, hogy értesülhess legfrissebb receptjeimről, workshopjaimról, rendezvényeimről és termékeimről!